اقتصاد و مدیریت

برترین شرکت های جهان در عرصه مسوولیت اجتماعی کدام ها هستند؟

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، مسئولیت اجتماعی شرکت ها (Corporate Social Responsibility) که در ادبیات نوشتاری و گفتاری اقتصاد و مدیریت امروز دنیا به اختصار: CSR شناخته  می شود، مقوله ای جدید در مدیریت کسب و کار بوده و ظرف نیم قرن اخیر، همچون مقوله توسعه پایدار (SUSTAINABLE Development ) و کسب و کار سبز (Green Business) یا اقتصاد دیجیتالی (WebEconomie)، در تحلیل روندهای اقتصاد حال و آینده جهان مطرح شده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه مانند ایران، مقوله احترام به حقوق مصرف کننده، فقط به مقولات اقتصادی و تخفیف فصلی و سالانه کالا و خدمات مربوط نمی شود و نوع نگاه به حقوق مصرف کننده، از کیفیت کالا و خدمات و کلماتی که مثل OFF روی ویترین مغازه ها دیده می شود، کمی بالاتر است.

در واقع مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تلاش دارد تا این مفهوم مهم و بنیادین را در اقتصاد قرن بیست و یکمی رواج دهد که تنها، خریداران نهایی کالا و خدمات نیستند که از خرید آن، سود یا ضرر می کنند. بلکه دامنه سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و به همین خاطر، بحث محیط زیست و جامعه نیز به میان کشیده می شود.

در واقع بحث CSR به طور کلی به این مساله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی، حامی محیط زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار، حامی حقوق برابر کارگران، حامی حقوق انسان ها و حیوانات است.

 

نگاه اخلاقی به کسب و کار را می توان ماحصل نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز دانست که به نوعی، پرستيژ شرکت ها را در سطوح بین المللی تعریف و تبیین می کند.

معمولا شرکت های بزرگ چند ملیتی، سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR Annual Report) را منتشر می کنند تا به مخاطبان خود (اعم از سهامداران یا ذی نفعان) اعلام کنند که فعالیت یکسال اخیر آنها، تا چه اندازه محیط زیست و استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی را حمایت کرده و محصول نهایی آنها، عاملی تخریبی برای آینده بشریت نبوده است.


گزارش امروز روزیاتو، شما را با مفهوم جدید و جالب CSR آشنا می کند که دانستن این موضوعات جدید در سبک زندگی جدید هزار سوم، هم برای کارمندان، هم برای مدیران شرکت های بزرگ و کوچک و فعالان اقتصادی و هم برای کلیه دانشجویان ایرانی درکلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی، ضروری تصور می شود.

شرکت های با اخلاق نیازمندیم

همانطور که گفتیم، مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مقوله ای اخلاقی و اخلاق مدار در کسب و کار است و تلاش می کند تا به جامعه، دید خوبی درباره کلیات فعالیت شرکت ها در مسائل زیست محیطی، رعایت حقوق شهروندان و جامعه و توسعه پایدار بدهد و به همین خاطر، تا کنون هزاران مقاله و کتاب و سخنرانی درباره این حوزه به زبان های مختلف منتشر شده است.

مسئوليت اجتماعی شركت ها به عبارتی اخلاق شركت ها (corporate ethics) است. در هر بخشــی از جامعه، اخلاق يكی از مهم ترين معيارها برای بررسی و قضاوت كردن است. به طوری كه اگر ورزشكاری اخلاق ورزشی نداشته باشد، هرچند كه خوب بازی كند مورد تحسين و تمجيد بزرگان و اجتماع قرار نمی گيرد. شاید اریک کانتونا، فوتبالیست فرانسوی را بتوان مثالی برای این موضوع دانست!


همين بحث در زمينه تجارت نيز وجود دارد كه به آن «مسئوليت اجتماعی شــركت ها» يا CSR می گوينــد. اولين بار اين موضــوع در اوايل دهه ۲۰ ميلادی در قرن بیستم مطرح شد. اما نگرش های مربوط به مسئوليت اجتماعی مؤسسات و شــركت ها، ســابقه چندانی ندارند.


در دهه ۲۰ به دليل ركود اقتصادی و جنگ جهاني دوم، جدی گرفته نشــد و نتوانســت به عنوان يك موضوع جدی تا دهه ۵۰ ميان رهبران كســب وكار جايگاهی بيابد. اما اواخر دهه ۹۰ ايده CSR در جامعه جهانی توســط دولت ها و سازمان های غيردولتی مورد تأييد قرار گرفت و برخی از کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، در این زمینه پیشگام شدند.


«مسئوليت اجتماعي شركت ها» به عبارتی به معني اخلاق كسب و كار است و به نقشی كه شركت ها در حوزه اجتماعی بر عهده دارند مربوط می شود. كارشناسان بازار بر اين باورند كه شركت ها برای اينكه در كســب و كار خود موفق باشند بايد مسئوليت خود را در قبال جامعه و تمام كسانی كه تحت تأثير فعاليت های سازمان قرار می گيرندرعايت كنند.

مســئوليت اجتماعی بنگاه ها تمامی جنبه های مديريتی شركت را پوشش می دهد و در مورد اين اســت كه چگونه شــركت ها، تجارتشان را به روش اخلاقــی انجام دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محيطی و اجتماعی حقوق بشــر را در نظر می گيرند. نگاه دولت استرالیا به مقوله حقوق بشر و CSR را اینجا بخوانید.

با این حال، باید توجه داشت که يك شركت، زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می كند كه مســئوليت های قانونی و اقتصادی خود را نیز اجرا كند. به عبارت ديگر، شركت به حداقل مسئوليتی كه قانون از آن خواسته، عمل می كند.

مســئوليت اجتماعی، يك چارچوب مديريت اخلاقی را در شركت و بنگاه اضافه می كند كه براساس آن، شركت ها به فعاليت هايی اقدام می كنند كه وضع جامعه را بهتر كند و از انجام كارهايی كه باعث بدتر شــدن و وخیم شدن وضعيت جامعه می شــود نيز پرهيز كنند.

آن گونه كه سازمان بين المللي استاندارد (ISO) عنوان می كند: «در پی افزايش جهاني شــدن، ما نه تنها نسبت به آنچه می خريم هوشــيارتر شده ايم، بلكه نسبت به نحوه توليد محصولات و خدماتی كه دريافت می كنيم نيز آگاهی بيشتری پيدا كرده ايم.

محصولاتی كه از نظــر محيطی مضر هســتند، كار كــودكان، محيط های خطرناک كاری و ساير شــرايط غيرانسانی، نمونه هايی از مسائل و مشكلاتی هستند كه مطرح می شــوند.

همه سازمان ها و شركت ها كه به دنبال سود و اعتبار طولانی مدت هســتند كم كم متوجه می شوند كه بايد مطابق با هنجارهای درســت عمل كنند. مهم ترين قسمت مسئوليت اجتماعی شركت ها اين اســت كه اهداف خود را بر اساس راحتی و آسايش کل بشریت برقرار كند.

حرف حساب CSR چیست؟

حرف حساب سی اس آر این است که:

  • اگر شرکتی، کالا یا خدماتی تولید می کند، این تولیدات، چه اندازه مخرب محیط زیستنبوده است.
  • چه اندازه یک بنگاه اقتصادی، برابری جنسیتی و تساوی میان کارکنانش را در رفتار سازمانی خود لحاظ می کند.
  • چه اندازه یک شرکت توانسته آلاینده های زیست محیطی کمتری تولید یا مدیریت کند.
  • چه اندازه یک شرکت توانسته آلودگی صوتی کمتری را برای همسایگان به ارمغان آورد.
  • آیا کالا یا خدماتی که یک شرکت تولید کرده است، حقوق دیگر انسان ها در سرزمین های دیگر را نقض کرده است؟
  • آیا ماحصل فعالیت تجاری یک شرکت در طول یکسال گذشته، با مصرف کاغذ کمتری همراه بوده است؟
  • چقدر یک شرکت توانسته است تا مدیریت بهینه مصرف گاز و برق و آب را در دستور کارش قرار دهد؟
  • آیا سودی که به سهامدار پرداخت شده است، حقوق ذی نفعان (مردم) را نقض کرده است یا خیر؟
  • آیا شرکت توانسته فرهنگ اخلاق مداری را در کسب و کار خود نهادینه کند؟
  • این شرکت در طول یکسال اخیر برای توسعه فرهنگ شهرنشینی و حمایت از محیط زیست چه گام هایی برداشته است؟


این ۱۰ پرسش، نمونه ای از صدها پرسشی است که CSR بدنبال دریافت پاسخ آن از مدیران ارشد شرکت های تولیدی و خدماتی در سراسر جهان است. CSR در واقع معتقد است که دوران نگاه کردن تک بعدی به تراز نامه مالی شرکت ها که تنها سود خالص و نهایی را ملاک موفقیت و ارزندگی و اعتبار شرکت در میان رقبا می دانیم، گذشته است.به قول دکتر جیم استنفورد، در کتاب اقتصاد به زبان خودمان (Economics For Everyone) یا چرا نباید به اقتصاددان ها اعتماد کنیم، نوع نگاه به شرکت های قرن بیست و یکمی باید با روش های قرن نوزدهمی و بیستمی متفاوت باشد. ما باید حفظ محیط زیست و اخلاق و رعایت حقوق شهروندی را از شرکت های تولیدی و خدماتی درخواست کنیم.

به همین خاطر است که CSR، نگاهش به مقوله کسب و کار و تراز نامه مالی شرکت ها، به جای نگاه سنتی تک بعدی (Single Bottom Line)، نگاه ۳ بعدی (Triple Bottomed Line) است. اصطلاحا نگاه: ۳P دارد.

یعنی هم سود (PROFIT) هم جامعه (PEOPLE) هم محیط زیست (PLANET) در تراز نامه مالی شرکت ها و مجموعه رفتارهای اقتصادی بنگاه ها باید دیده شود و لحاظ گردد.

یعنی شرکت هایی که خود را حامی توسعه پایدار و اخلاق کسب و کار می دانند، باید سودی را به مخاطبان معرفی کنند که در آن، ملاحظات جامعه و محیط زیست هم رعایت شده باشد. یعنی اگر سود شرکت بخاطر به کارگیری روش های جایگزینی برای مصرف کمتر بنزین، گازوئیل، کاغذ و برق، کاهش یافته است، این مقوله در تراز نامه ها قید و به مخاطبان اعلام شود.

در واقع اعلام شود که اگر شرکت سود کمتری امسال کرده است، بخاطر حمایت بیشتر از محیط زیست و حقوق جامعه و شهروندان بوده است. حفاظت از محیط زیست و حقوق شهروندان و ذی نفعان، هزینه دارد و شرکت هایی که کسب و کار سبز را در دستور کار خود قرار می دهند، تلاش می کنند این هزینه را پرداخت کنند و پرستیژ شرکت سبز را به اعتبار برند خود، اضافه کنند.

در واقع یکی از راه های ارتقا برند (brand development)، اهمیت بخشی به مقوله CSR است که برای طیفی از مشتریان بین المللی،‌ اهمیت بسیار دارد.

CSR در ایران

مقوله سی اس آر در ایران، بحثی کاملا جدید است و حتی در میان شرکت های بازار سرمایه کشور که سهامدار عام دارد نیز، هنوز این عرصه وارد تراز نامه ها و فعالیت های مالی و اقتصادی و فرهنگی و اطلاع رسانی آنان نشده است.

برای اطلاع رسانی بيشتر و شناخت مسئوليت اجتماعی، در ايران چهارمين كنگره مسئوليت اجتماعی با مشــاركت اتاق بازرگانی تهران و ايران برگزار شد و نماينده سازمان ملل، بهداشت جهانی و يونسكو در اين كنگره حضور داشــتند و كنگره مورد استقبال قرار گرفت.

اخیرا در ميان تمامی ان جی اُ های جهان، «محك» ، موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی ایران، چهارم شد. در اين رویداد، ۲۴۰ شركت امريكايی شركت داشتند و اين اتفاق بزرگی بود. در حال حاضر جهان چنين ديدگاهی را به ايران پيدا كرده كه در كشوری كه اغلب مردم گرفتارند، به گرفتاران كمك می شود.

بودجه ای كه برای محك در نظر گرفته شده است، از برخی از وزارت خانه ها بيشتر است. يعنی مردم اين چنين از سازمانی كه به آن اعتماد دارند، حمايت می كنند و اين سازمان هم بدون مرز كودكان را معالجه می كند.

به همين ترتيب مســئوليت اجتماعی در ايران در حال جا افتادن است. شــايد بعضی در بودجه سالانه خود مسئوليت اجتماعي را قرار ندهند، ولي كارخانه هايی داريم كه نانوشــته يا نوشته، سالانه به موسسات خيريه كمك می كنند. 

برخی به طور غیر مستقیم کمک می کنند. مثلا شرکت ایران ارقام، به عنوان هدیه سالانه به کارکنان خود، بسته های کوچک زعفرانی را از یک تولید کننده زعفران که بخشی از سود حاصل از کار خود را به موسسات خیریه پرداخت می کند، خریداری کرده و آن را در اختیار کارکنان و مخاطبانش قرار می دهد.

با این کار، شرکت ایران ارقام که سهامی عام است، از فعالیت های خیریه به طور غیر مستقیم حمایت کرده و با این رفتار سازمانی سبز، به توسعه اخلاق کسب و کار در ایران کمک کرده است. البته نمونه هایی از این دست در کشورمان بسیار است.

تجارب جهانی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها

مجله معروف فوربس، شركت ها را رتبه بندی كرد و به فهرست ۱۶ شركت دارای بالاترين درجه CSR رسيد. هرقدر از توانمندی های طبيعی كره زمين بيشتر استفاده شود، فرصت و منابع برای نسل آينده جهت استفاده كمتر خواهد شد و این طبعی هم هست.

گوگل، غول جستجوی اینترنت، همچنان در صدر دنیای CSR قرار دارد و نشان می دهد که توانسته بیش از ۷۰ درصد معیارهای فوربس را از آن خود کند. پس از آن، غول نرم افزار دنیا (مایکروسافت) و غول انیمیشن جهان (دیزنی) قرار دارد. شرکت اسباب بازی سازی لگو و دایلمر کرایلسر آلمان و میراث استیو جابز (اپل) در رده های بعدی قرار دارند.

طی چند دهه اخير توجه جهانيان به بهينه سازی و استفاده درست از منابع طبيعي برای نسل های آينده افزایش یافته است. شركت های بزرگ جهان اخيرا به مسئوليت های اجتماعی، توجه بسزايی داشته، به طوری كه گوگل به مواردی مانند كمك مالی و علمی به مدارس، كمك های خيريه، پاک ســازی و تفكيك زباله ها، كاهش مصرف كاغذ، حمايت از شركت های كوچك و كاهش مسائل زيست محيطی توجه بسياری نشان داده است.

از ديگر موارد اين گونه رفتارها مي توان به مرد شماره يك مايكروسافت اشاره كرد. بيل گيتس و همسرش ملیندا، در ســال ۲۰۰۰ مسئوليت اجتماعی خود را در اين زمينه توسعه دادند و بنياد خيريه ای ثبت كردند که بزرگ ترین موسسه خیریه جهان است.

يكي از كارهای منحصر به فرد اين بنياد خيريه كمك به ضد بارداری زنان بی بضاعت و بی سرپرســت است. اين بنياد خيريه بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در اين موضوع داشته و گيتس در تلاش است كه علاوه بر امريكا در قاره های افريقا و آسيا نيز اين كمك ها را گسترش دهد.

به غير از شــركت های فناوری اطلاعات و بزرگان دره سیلیکون، شركت انيميشن سازی Disney كه يكی از برندهای معــروف اين صنعت در دنيا به شمار می رود، برای حفــظ و ارتقای جايگاه خــود در زمينه مسئوليت های اجتماعی، اقدامات گسترده ای انجام داده است.

ديزنــی در زمينه هــای مختلفی از جملــه بهبود وضعيت جامعــه، كمك به آسيب ديدگان از بلايای طبيعی و همچنين محيط زيست تمركز كرده است.

به طور مثال، ديزنی بعد از زلزله مهيب هائيتي، حضور پررنگي در كمك به زلزله زدگان داشت. از ديگر اقدامات شركت ديزنی مي توان به صرف هزينه های بسيار زيادی برای كاشت نهال در جنگل ها اشاره كرد.

يكي ديگر از شركت های معتبر بين المللي كه در زمينه فعاليت های خيرخواهانه و بر مدار حفظ دنيا برای آيندگان اقدامات چشم گيری داشته است استارباكس، برند بزرگ قهوه فروشــی در سراسر جهان است.

اين شركت در نخستين گام سعی كرد حجم توليد زباله را كاهش دهد و هم اكنون بر بازيافت آنها تمركر كرده است. بسياری از شركت ها و برندهای بزرگ دنيا با روش های گوناگون سعی در ترويج اين ارزش ها در دنيا دارند. از آنجا كه بزرگ ترين هدف اين شــركت ها حفظ منابع طبيعی دنيا برای آيندگان است به همين دليل هر روز روش های خلاقانه تری در اين زمينه ابداع می شود.

گزارش سالانه مسئولیت اجتماعی استارباکس را اینجا مطالعه کنید. 

آیا واقعا CSR سودمند است؟

مسئوليت اجتماعی شركت ها، روشی است كه کمپانی ها به كار می گيرند تا علاوه بر اينكه برای خودشان سودآوری كنند، برای محيط نيز مفيد باشند. ۶ دليل وجود دارد كه نشان می دهد چرا شــركت های تجاری بايد اين كار را انجام دهند و توجه ويژه ای به مسئوليت اجتماعی شركتشان داشته باشند. شركت هايی كه اين ۶ دليل را می دانند، هم اكنون در حال اجرای CSR هستند.

اگر در آمازون كلمه نوآوری را بزنيد، حدود ۱۵۰ هزار مورد به شما نشان می دهد. در زمينه CSR، نوآوری، منفعت خيلی زيادی برای شركت دارد. به طور مثال، شركتی با توجه به مسئله محيط زيســتی، نرم كننده ای كه آب كمتری استفاده می كند، طرح كرده است و توانسته فروش بيشتری نسبت به بقيه محصولات داشته باشد.

بايد در نظر داشت كه اگر اين شركت اهميتی به محيط زيست نمی داد، چنين محصولی را نيز طرح نمی كرد. راحت ترين كاری كه يك شركت می تواند در راه مسئوليت اجتماعی انجام دهد، بهینه سازی در مصرف انرژی است.

به طور مثال «جنرال ميلز» در سال ۲۰۱۵ توانسته مصرف انرژی را ۲۰ درصد كاهش دهد و حدود ۶۰۰ هزار دلار برای شركت خود ذخيره كرده است.

در گذشته تنها دليلي كه شركت ها CSR را قبول مي كردند، خاص برند خود را مطرح كنند. اما هم اكنون كه CSR همه گير شده، از اين طريق مطرح كردن برند كار ســخت تری شده است.

به طور مثال، شركت «كوكاكولا» و «پپسی» دو رقيب سرسخت يكديگر هستند و در تلاش اند كه مشتريان يكديگر را به سمت خودشان بياورند. در اين رقابت، دو شركت از CSR استفاده كردند.

هر دو شركت شيشه نوشابه هايی را ارائه دادند كه در آنها از موادی كه برای محيط زيست مناسب است استفاده شده است

كارهايي كه برای محيط زيست و كاهش هزينه شركت انجام می شود، سود خود را ۱۰ سال ديگر نشان می دهد. در گذشته، WALMART توانست خود را به عنوان رهبر حركت های زيست دوستانه معرفی كند.


در سال ۲۰۰۸  میلادی، شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت، كمپينی راه اندازی كرد كه مشتريان، كارهای حمایت از محیط زیست (ECO-FRIENDLY) خود را مطرح می كردند و به آن شخصی كه بهترين كار را انجام داده، جايزه تعلق میگرفت.با استفاده از CSR می توان با مشتريان خود ارتباط بهتری برقرار کرد. چون اين ارتباط، بر قرار گرفتن از طريق كار «خير» است، راحت تر انجام می شود. CSR موجب می شود كه كارمندان يك شركت با يكديگر بيشتر در ارتباط باشند و در زمينه مشتركی با هم كار كنند.

CSR برای شرکت های بورسی

شرکت های سهامی عام یا شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و صدها یا هزاران نفر سهامدار در سراسر کشور دارند، باید بیش از دیگر شرکت ها به مقوله سی اس آر توجه کنند. این روزها خيلی از ســرمايه گذار ها به فعاليت شــركت هايی كه در آنها پول می گذارند، اهميت زيــادی می دهند.

برای بسیاری از سرمايه گذار ان، ســرمايه گذاری تنها راهي برای پول درآوردن و سود زيادی به دست آوردن نيست. همانطور که در ابتدای گفتار ارائه شد، نگاه برخی از سهامداران به تراز نامه ها، از تک بعدی به سه بعدی (TBL) تغییر کرده است.

برخي از سرمايه گذاران روی شركت هايی سرمايه گذاری می كنند كه برای محيط زيست بی ضرر باشد. به طور مثال از شركت های تنباكو، شركت های لوازم دفاعی و جنگی يا توليدكنندگان نفتی حمايت نمی كنند.

برخی سرمايه گذار ها، شــركت هایی را وارد سبد بورسی (portfolio) می کنند كه باور داشته باشند، آن شركت ها برای محيط زيست نيز اهميت قايل هســتند و به آن توجه دارند.  همين طور در خيلی از شــركت های بورسی و بزرگ، يك كميته مسئوليت اجتماعی، در سطح هيئت مديره تشكيل شده است.

برای مديران امروز ديگر كافی نيست كه وظايفی چون برنامه ريزی، سازماندهی و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند. بلكه پاسخ گويی به نيازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلی و خارجی، از زمره وظايف با اهميت تر آنان محسوب می شود.

موافقان سرمايه گذار ی بر مسئوليت اجتماعی ادعا می كنند كه اگر شركتی براي جامعه و حفظ محيط زيست اهميت قايل شود پس از گذشت زمان، تلاش اين شركت ها باعث می شود كه سهام آن ها در بازار افزايش پيدا كند.

اما جهشی كه از طريق بازيافت يا جامعه برای شركتی ايجاد می شود رشد ناقصی است و قيمت سهام به طور كوتاه مدت تحت تاثير قرار می گيرد. البته با تمام اين مشكلات، رشد فروش و درآمد باعث می شود كه سهام در بازار تغيير كند و به هر حال اين به نفع شركت ها است.

توصیه های خلاقانه برای توسعه CSR شرکت های ایرانی

اگر کسب و کاری دارید که برای معرفی اثربخش و گسترده آن به جامعه مخاطبان بالقوه و بالفعل، به دنبال راهکاری هستید، تمرکز بر روی CSR می تواند ارزشمند باشد. ۶ توصیه زیر را در نظر داشته باشید:

۱- بازیافت پسماند: برای جامعه و محیط زیست و رسانه ها و مشتریان و ذی نفعان، اهمیت دارد که بدانند، شرکت شما در تولید کالا و خدمات،‌ پسماند تولید شده را چگونه مدیریت می کند. روی این مقوله کار و برنامه ریزی کنید. مخصوصا برای شرکت های ساختمانی، تولید کنندگان لوازم ساختمانی و شیمیایی، این موضوع راهبردی است.

۲- حقوق کارکنان: برابری جنسیتی در حقوق و دستمزد کارکنان آقا و خانم و فراهم کردن فضای کاری به گونه ای که کارکنان، احساس خوب و خوشی در زمان کار داشته باشند، بخشی از مواردی است که مسئولیت اجتماعی به آن توجه دارد.

۳- ذی نفعان: ذی نفعان خود را دریابید. اگر فعالیت شما سر و صدای زیادی دارد، آلایندگی زیست محیطی دارد، حمل و نقل کالای شرکت شما، مزاحمت هایی برای همسایه ها دارد، به فکر کاهش این موارد باشید و روش های خلاقانه و دستاوردهای خود را در گزارش سالانه منتشر کنید.

۴- فعالیت های خیرخواهانه: روش ایران ارقام را در نظر داشته باشید. یکی از روش های توسعه CSR در شرکت های ایرانی،‌ می تواند مشارکت غیر مستقیم در فعالیت های نیکوکاری در سراسر کشور باشد. کمک به انجمن خیرین مدرسه ساز و همکاری در فعالیت های نیکوکاری، پرستیژ شرکت را در دراز مدت و میان مدت ارتقا می دهد.

۵- کسب و کار سبز: کسب و کار سبز در میان شرکت های ایرانی چه بزرگ و چه بورسی، جدی گرفته نمی شود. اگر شرکتی، خود را موظف به رعایت اصول و الزامات کسب و کار سبز بکند، اعتبار خاصی پیدا کرده و نوعی تبلیغ غیر مستقیم فعالیت های جامعه محور خود را در دستور کار قرار داده است. بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف کاغذ و کاهش سوخت های فسیلی در فعالیت های روزانه و هفتگی، مبانی کسب و کار سبز شرکت ها را نمایان می کند.

۶– آموزش کارکنان: برای موفقیت در مقوله جدید مسئولیت اجتماعی، باید مدیران و کارکنان، آموزش لازم را ببینند. برای این کار باید شرکت ها هزینه کنند و از مشاوران متخصص و برنامه ریزی حرفه ای این حوزه که تجارب جهانی دارند بهره لازم را برده و خود را موظف به پیاده سازی کسب و کار سبز در راستای تامین منافع عمومی بکنند.

اگر به عنوان دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد، این گفتار را مطالعه می کنید، این موضوع می تواند مقوله خوبی برای پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد یا انتشار مقالاتی در این حوزه در نشریات تخصصی مدیریت، بازاریابی، تبلیغات و کسب و کار مهندسی باشد.

فراموش نکنید که نشریات مطرح دنیا، علاقمندند تا یافته ها و دستاوردهای شرکت های ایرانی در صنایع گوناگون را در عرصه CSR به اشتراک بگذارند. مخصوصا، دستاوردهای مسئولیت اجتماعی در عرصه اقتصاد مقاومتی و پروژه های EPC.

[EasyDNNGallery|24121|Width|200|Height|200|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]


[EasyDNNnewsLink|444]


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا