خرید اشتراک

قیمت گذاری اشتراک ها به شرح زیر می باشد

اشتراک هر دو مجله

سالیانه ۳۵۰,۰۰۰ تومان
تومان ۳۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۱۱ شماره مجله بسپار در سال
 • ۶ شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه ۲۳۰,۰۰۰ تومان
تومان ۲۳۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۱۱ شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
تومان ۱۲۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۶ شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه

اشتراک هر دو مجله

سالیانه ۶۵۰,۰۰۰ تومان
تومان ۶۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۱۱ شماره مجله بسپار در سال
 • ۶ شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه ۴۵۰,۰۰۰ تومان
تومان ۴۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۱۱ شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
تومان ۲۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۶ شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه
دکمه بازگشت به بالا