خرید اشتراک

قیمت گذاری اشتراک ها به شرح زیر می باشد

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 350,000 تومان
تومان 350,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 230,000 تومان
تومان 230,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 120,000 تومان
تومان 120,000 سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 650,000 تومان
تومان 650,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 450,000 تومان
تومان 450,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 250,000 تومان
تومان 250,000 سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه
دکمه بازگشت به بالا