خرید اشتراک

قیمت گذاری اشتراک ها به شرح زیر می باشد

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 1,850,000 تومان
تومان 1,850,000 تومان سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 1,200,000 تومان
تومان 1,200,000 تومان سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 650,000 تومان
تومان 650,000 تومان سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 2,100,000 تومان
تومان 2,100,000 تومان سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 1,500,000 تومان
تومان 1,500,000 تومان سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 800,000 تومان
تومان 800,000 تومان سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه
دکمه بازگشت به بالا