اخبار

چگونه اختلاف‌ با سازمان امور مالیاتی را حل کنیم؟

بسپار/ ایران پلیمر مؤدیان مالیاتی در صورتی که در روند امور مالیاتی خود با سازمان مربوطه دچار اختلاف شوند، می‌توانند از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی، مراجعه به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مشکلات و اختلافات خود را برطرف کنند.

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند، می‌توانند راه‌های مختلفی را برای حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی انتخاب کنند که مراجعه به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی، مراجعه به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله این راه‌ها هستند.

لازم به ذکر است؛ بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر مبنای صحیح و متکی به دلایل، اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. همچنین، در صورت درخواست جزئیات گزارش و توضیحات لازم در خصوص مبنای صدور برگ تشخیص به مؤدی ارائه شود.

مراجعه به اداره امور مالیاتی

یکی از راه‌های حل اختلاف مؤدیان مالیاتی نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی، این است که ابتدا به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند.

گفتنی است؛ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود و نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل، اسناد و مدارک، به صورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند. همچنین، رئیس امور مالیاتی موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی، ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی کند.

در جریان رسیدگی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید؛ اولین وضعیت این است که اگر دلایل، اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد، رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا می‌کند.

دومین وضعیت این است که در صورتی که رئیس سازمان امور مالیاتی براساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل است و این امر نیز مورد قبول مؤدی باشد، باید مراتب مآخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار وی برسد.

علاوه براین، اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی

دومین راه برای حل اختلاف مودیان با این سازمان، رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی است که در این روش، اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی در این زمینه نکند، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود.

همچنین اگر مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به صورت کتبی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالی مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر (یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی و…) است، ارجاع داده می‌شود. بدین ترتیب؛ پس از تعیین زمان تشکیل جلسه هیئت، برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می‌شود.

گفتنی است که فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ۱۰ روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه باشد.

لازم به ذکر است که جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر، رسمی خواهد بود و رای هیئت با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراست، اما نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

علاوه بر این، عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و همچنین، نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه، مانع از رسیدگی هیئت و صدور رای نخواهد بود.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، یکی دیگر از راه‌های حل اختلاف مودیان با سازمان امور مالیاتی است و پس از آنکه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به معدود ابلاغ شود، در صورتی که مؤدی نسبت به رای مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای زمان پرداخت مقدار مالیات مورد قبول نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را به صورت کتبی تسلیم کند.

بر اساس قانون، نمایندگان عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تجدید نظر نباید قبلا نسبت به موضوع مطرح شده اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی

چهارمین راه برای حل اختلاف مؤدیان با این سازمان، طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی است، به‌ این صورت که اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند، می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی، مدارک خود را شامل تصویر رای هیئت و سایر اسناد و مدارک مثبته به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد کنند.

گفتنی است که در این صورت باید به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد و تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد، معرفی شود تا رای قطعی هیئت اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا شود.

لازم به ذکر است که شورای عالی مالیاتی، موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات، کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوع، به موضوع رسیدگی کند. همچنین، آرایی که توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شده و بدون اعتراض قطعی شده باشند، قابل طرح در این شورا نیستند.

مراجعه به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

مراجعه به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، پنجمین راهی است که مؤدیان می‌توانند برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی، از آن استفاده کنند و به وسیله این روش، مؤدیان مالیاتی که پرونده آنها قابل طرح در مراجع دیگری نباشد، می‌توانند شکایت مستند به مدارک و دلایل کافی خود را مبنی بر غیر عادلانه بودن مالیات به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ارائه کنند.

لازم به ذکر است که در این صورت با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرونده جهت رسیدگی به هیئت سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده می‌شود و رای هیئت مذکور به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراست.

مراجعه به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم

آخرین راه برای مؤدیان تا بتوانند اختلافات خود را با سازمان امور مالیاتی برطرف کنند، هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، که در این روش، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است؛ هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای مجدد کند و رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

 

ایسنا

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا