اخبار

تغییرات جالب اساسنامه انجمن ملی صنایع پلاستیک در مجمع/ همراه با گزارش تصویری

بسپار می نویسد، مجمع فوق العاده نوبت دوم انجمن ملی صنایع پلاستیک روز گذشته ۱۳ تیرماه در  اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  کشاورزی برگزار شد.
در این مجمع با حضور اعضا به تغییر و اصلاح اساسنامه انجمن یاد شده، پرداخته شد و با اکثریت آرا مصوباتی حاصل شد. مهندس بیوک صحاف امین،‌ به عنوان رییس، صبوری به عنوان منشی و آقایان صفایی و متوسلیان به عنوان ناظران این مجمع را راهبری کردند.

عباسعلی متوسیان، رییس هیات مدیره در ابتدا  گزارشی از عملکرد هیات مدیره انجمن ملی ارایه کرد و گفت: با توجه به وجود مشکلات زیاد در خصوص سهمیه مواد اولیه واحدهای تولید کننده و همچنین تعداد زیاد شرکت های ثبت شده در سایت بهین یاب، انجمن ملی موفق به دریافت رمز عبور سایت بهین یاب جهت بررسی کارشناسی شد. 

وی گفت: انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در حوزه فراملی دو پاویون در کشورهای افغانستان و پاکستان برگزار کرد و همچنین انجمن موفق شد مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه افغان پلاست را به مدت 5 سال دریافت کند. این موضوع بازتاب های مثبتی در رسانه های بین المللی داشته است که نشان از اهمیت موضوع و کسب جایگاه توسط انجمن دارد.
 

 متن اساس نامه توسط آقای صبوری خوانده شد که برخی از این موارد با ویرایشی در اصلاحات پیشنهادی در نهایت به تصویب رسیدند.

فصل سوم – عضویت و شرایط آن

دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی یا اتاق بازرگانی و ثبت در اتاق ایران به شرح زیر تغییر یافته:
دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت
دارا بودن کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق های بازرگانی سراسر کشورفصل سوم – عضویت و شرایط آن 

ماه ۹ تبصرع ۳

جهت بهره مندی از حق رای فوق الذکر هر کدام از تشکلهای عضو می بایست حداقل به تعداد نصف حق رای مجاز نماینده به مجمع اعزام‌نمایند (هر نماینده حداکثر ۲ رای) که به این بند اضافه شد: نماینده تام الااختیار با معرفی نامه و ممهور به مهر انجمن و امضا مجاز

فصل سوم -ماده ۹ بند ب-بنگاه های فعال در این صنعت با شرایط زیر
دارا بودن سابقه کافی و پرسنل کافی هیات مدیره به شرح زیر تغییر کرد:
دارا بودن سابقه ۵ ساله فعالیت واحد و پرسنل به تشخصیص هیات مدیره و با معرفی از تشکل مربوطه

فصل سوم- بند ب- تبصره ۵ سطر چهارم تامین کنندگان تخصصی به این صنعت که به شرح زیر کامل شد:
تامین کنندگان خدمات تخصصی به این صنعت (تامین کنندگان دانش فنی و موسسات آموزش و پژوهشی و آزمایشگاه های مرتبط، با گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذی صلاح)

فصل چهارم_ ارکان_ماده ۱۲ بند ۲_۱۲
نماینده هر عضو حقوقی در انجمن جهت شرکت در مجامع عمومی و انشای رای باید عضو هیات مدیره یا مدیر عامل بوده و عضو مربوطه دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد، نماینده مزبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل حق را به غیر ندارد، از تشکل ها نیز یکی از اعضای هیات مدیره می تواند شرکت کند که به شرح زیر تغییر کرد:

نماینده هر عضو حقوقی در انجمن جهت شرکت در مجامع عمومی و انشای رای باید عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل بوده و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل حق را به غیر ندارد. از تشکل ها نیز یکی از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا بازرس می توانند شرکت کنند و نیز افراد حقیقی فقط شخص حقیقی که مجوز به نام وی می باشد و اصالاتا مالک واحد خود می باشد شرکت کند.

فصل ۴ ماده ۱۲ بند ۳_ ۱۲ که در اساسنامه از قلم افتاده بود:
کلیه اعضای حقوقی _ حقوقی و انجمن  می بایست حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از مجمع مدارک خود را تکمیل کرده(حق عضویت، کارت بازگانی با تاریخ و اعتبار، یا عضویت معتبر اتاق)  تا در لیست مجاز جهت شرکت در مجمع به اتاق اعلام شود.
دبیر انجمن موطف است حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع اطالاعات و فهرست اعضا را مطابق فرمت معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران به صورت مکتوب به این معاونت اعلام کند.
همچنین حضور نماینده معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران به عنوان ناظر مجامل الزامی است.

فصل چهارم ماده ۱۲ بند ۸_۱۲
 دبیر انجمن باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منظم به به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید که به شرح زیر تغییر یافت:
دبیر انجمن باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منظم به به فهرست حاضرین در جلسات را  ظرف مدت یک هفته پس از مجمع برای اتاق ایران ارسال نماید.

فصل ۴ ماده ۲۶ هیات مدیره
بند ۱_۲۶ هیات مدیره ۱۱ نفر مرکب است از ۹ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضای انجمن  برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند که به شرح زیر تغییر یافته:
 که به شرح زیر تغییر یافت:
هیات مدیره انجمن 11 نفر عضو اصلی  ۲ نفر عضو علی ۲البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضای انجمن  برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

فصل ۴ ماده ۲۶ بند ۳_۲۶ که در اساسنامه دوبار تکرار شده است
هر یک از اعضای انجمن می توانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان منوط به کسب حداقل ۱/۲ آرای حاضرین است.
که به شرح شرح زیر تغییر یافته‌است:

هر یک از اعضای انجمن میتوانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان منوط به کسب حداقل ۲/۳ آرای حاضرین است.
لازم به ذکر است کاندیداهای هیات مدیره میبایست حداقل ۷۲ ساعت قبل از تاریخ مجمع مدارک و درخواست کتبی خودرا تکمیل و به انجمن جهت بررسی و تایید ارسال نمایند. در غیر این صورت در مجمع نمیتوان صلاحیت کاندیداها را بررسی کرد.

فصل ۴ ماده ۲۶تبصره ۲
اعضای هیات مدیره میبایست سابقه عضویت در هیات مدیره تشکل های استانی را دارا باشند و یا حداقل ۱۵ سال در صنوف مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند.
به شرح زیر تغییر کرد:
اعضای هیات مدیره میبایست سابقه عضویت در هیات مدیره تشکل های استانی را دارا باشند و یا حداقل ۱۵ سال در صنوف مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند. اعضای فعال کمیسیون ها به تشخیص هیات مدیره می توانند با پرداخت ۲ سال حق عضویت در انتخابات شرکت کنند.

 

فصل ۴ ماده ۳۵ تبصره ۲ 
سه جلسه غیبت متوالی و یا شش غیبت غیرمتوالی در طول یک سال در جلسات هیات مدیره به منزله عزل از عضویت هیات مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین معزول میگردد.
به شرح زیر تغیبر یافت:
سه جلسه غیبت متوالی و یا شش غیبت غیرمتوالی در طول یک سال در جلسات هیات مدیره به منزله عزل از عضویت هیات مدیره می باشد و عضو علی البدل اول در صورتی که معذوریت نداشته باشد جایگزین عضو معزول می گردد.
در انتهای تبصره اضافه شده: مرخصی های مجاز غیبت محسوب نمی شود. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت ها به عهده رییس هیات مدیره انجمن است.


در این مجمع به مواردی هم اشاره شد که نهایتا به تصویب نرسید. افزایش دوره ریاست هیات مدیره از ۲ به 3 سال  با مخالفت و عدم کسب آرای حاضرین همراه بود هر چند اعضای هیات مدیره فعلی برای رفع هر گونه سوء تفاهم اجرای آن را از دور آتی پیشنهاد کردند. 

[EasyDNNGallery|18256|Width|200|Height|200|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18240|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18241|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18242|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18243|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18244|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18245|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18246|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18247|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18249|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18250|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18251|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18252|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18253|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18254|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18255|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

[EasyDNNGallery|18248|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا