اخبار

رشد ۹ درصدی تولید کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در سال ۹۵

بسپار می نویسد، گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که جمع کل تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال ۹۵ به ۵۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تن رسید و با رشد مثبت ۹ درصدی نسبت به سال ۹۴ روبرو شد.


در سال ۹۵ آمار تولید محصولات پلی اتیلن(PE)، پلی پروپیلن(pp)، پلی استایرن (ps)، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)، پلی اتیلن ترفتالات(PET)، استایرن بوتادین رابر(SBR)، پلی بوتادین رابر(PBR) و اوره، آمونیاک نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ رشد مثبتی داشت.

بر پایه این آمار، در سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۹۷۰ هزار تن پلی اتیلن تولید شد که با احتساب رقم سه میلیون و ۷۰۲ هزار تن پلی اتیلن تولیدی در سال ۹۴، نرخ رشد تولید این محصول نسبت به سال ۹۴ به رقم ۷.۲ درصد رسید.

میزان تولید پلی پروپیلن در سال ۹۴ نیز حدود ۸۱۲ هزار تن بود که با در نظر گرفتن ۸۶۸ هزار تن پلی پروپیلن تولیدی در سال ۹۵ رشد مثبت ۶.۹ درصدی داشت.

همچنین میزان تولید پلی استایرن و اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ترتیب با ۵۵.۶ درصد و ۲۷.۷ درصد رشد مثبت مواجه بود.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۴ حدود ۱۲۷ هزار تن پلی استایرن تولید شد که این رقم در سال ۹۵ با برنامه ریزی های صورت گرفته به ۱۹۷ هزارتن افزایش پیدا کرد.

میزان تولید اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال ۹۵ نیز به میزان ۵۳ هزار تن بود که با احتساب ۴۲ هزار تن اکریلو نیتریل بوتادین استایرن تولیدی سال ۹۴، تولید این محصول رشد مثبتی داشت.

همجنین آمار تولید پلی اتیلن ترفتالات در سال ۹۴ به میزان ۴۳۲ هزار تن بود که در سال ۹۵ با تولید حدود ۴۴۵ هزار تن، تولید این محصول با رشد مثبت ۳ درصد روبرو بود.

تولید استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر نیز در سال ۹۵ به ترتیب با ۱۴.۷ درصد و ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ تغییر مثبت پیدا کرد.

استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر تولیدی کشور در سال ۹۴ به ترتیب به میزان ۴۵ هزار تن و ۳۳ هزار تن بود که در سال ۹۵ به ترتیب به ۵۲ هزار تن و ۳۵ هزار تن افزایش یافت.

تولید محصولات پلیمری در مجموع در سال ۹۵ با ۷.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ روبرو بود.

بر اساس این آمار در سال ۹۴ در مجموع پنج میلیون و ۷۱۴ هزار تن محصولات پلیمری تولید شد که در سال ۹۵ این میزان به شش میلیون و ۱۳۱ هزار تن افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، تولید محصولات شیمیایی کشور در مجموع در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد مثبت ۹.۲ درصدی داشت و از ۴۰ میلیون و ۸۴۶ هزار تن به ۴۴ میلیون و ۵۹۸ هزار تن رسید.

بر اساس این آمار، تولید اوره و آمونیاک به عنوان نمونه در سال ۹۵ به ترتیب با ۲۵.۸درصد و ۱۸.۷ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش پیدا کرد.

در سال ۹۴ حدود چهار میلیون تن اوره و سه میلیون و ۱۹۸ هزار تن آمونیاک تولید شد که در سال ۹۵ این ارقام به ترتیب به پنج میلیون و ۳۲ هزار تن و سه میلیون و ۷۹۵ هزارتن افزایش پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، آمار تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد مثبت ۹ درصدی داشت و از ۴۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تن در سال ۹۴ به ۵۰ میلیون و ۷۳۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد.

 در سال ۹۵ آمار تولید محصولات پلی اتیلن(PE)، پلی پروپیلن(pp)، پلی استایرن (ps)، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)، پلی اتیلن ترفتالات(PET)، استایرن بوتادین رابر(SBR)، پلی بوتادین رابر(PBR) و اوره، آمونیاک نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ رشد مثبتی داشت.

بر پایه این آمار، در سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۹۷۰ هزار تن پلی اتیلن تولید شد که با احتساب رقم سه میلیون و ۷۰۲ هزار تن پلی اتیلن تولیدی در سال ۹۴، نرخ رشد تولید این محصول نسبت به سال ۹۴ به رقم ۷.۲ درصد رسید.

میزان تولید پلی پروپیلن در سال ۹۴ نیز حدود ۸۱۲ هزار تن بود که با در نظر گرفتن ۸۶۸ هزار تن پلی پروپیلن تولیدی در سال ۹۵ رشد مثبت ۶.۹ درصدی داشت.

همچنین میزان تولید پلی استایرن و اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ترتیب با ۵۵.۶ درصد و ۲۷.۷ درصد رشد مثبت مواجه بود.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۴ حدود ۱۲۷ هزار تن پلی استایرن تولید شد که این رقم در سال ۹۵ با برنامه ریزی های صورت گرفته به ۱۹۷ هزارتن افزایش پیدا کرد.

میزان تولید اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال ۹۵ نیز به میزان ۵۳ هزار تن بود که با احتساب ۴۲ هزار تن اکریلو نیتریل بوتادین استایرن تولیدی سال ۹۴، تولید این محصول رشد مثبتی داشت.

همجنین آمار تولید پلی اتیلن ترفتالات در سال ۹۴ به میزان ۴۳۲ هزار تن بود که در سال ۹۵ با تولید حدود ۴۴۵ هزار تن، تولید این محصول با رشد مثبت ۳ درصد روبرو بود.

تولید استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر نیز در سال ۹۵ به ترتیب با ۱۴.۷ درصد و ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ تغییر مثبت پیدا کرد.

استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر تولیدی کشور در سال ۹۴ به ترتیب به میزان ۴۵ هزار تن و ۳۳ هزار تن بود که در سال ۹۵ به ترتیب به ۵۲ هزار تن و ۳۵ هزار تن افزایش یافت.

تولید محصولات پلیمری در مجموع در سال ۹۵ با ۷.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ روبرو بود.

بر اساس این آمار در سال ۹۴ در مجموع پنج میلیون و ۷۱۴ هزار تن محصولات پلیمری تولید شد که در سال ۹۵ این میزان به شش میلیون و ۱۳۱ هزار تن افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، تولید محصولات شیمیایی کشور در مجموع در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد مثبت ۹.۲ درصدی داشت و از ۴۰ میلیون و ۸۴۶ هزار تن به ۴۴ میلیون و ۵۹۸ هزار تن رسید.

بر اساس این آمار، تولید اوره و آمونیاک به عنوان نمونه در سال ۹۵ به ترتیب با ۲۵.۸درصد و ۱۸.۷ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش پیدا کرد.

در سال ۹۴ حدود چهار میلیون تن اوره و سه میلیون و ۱۹۸ هزار تن آمونیاک تولید شد که در سال ۹۵ این ارقام به ترتیب به پنج میلیون و ۳۲ هزار تن و سه میلیون و ۷۹۵ هزارتن افزایش پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، آمار تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد مثبت ۹ درصدی داشت و از ۴۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تن در سال ۹۴ به ۵۰ میلیون و ۷۳۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد.

منبع:ایرنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا