اخبار

سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا ۱۵ درصد کاهش یافت

بسپار می نویسد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به گزارش جدید موسسه آنکتاد، از کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

به گزارش تحلیلگران این معاونت، ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻜﺘﺎد در ﮔﺰارش اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۱۶ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ورودی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎرﺟﻲ، در ﺳﺎل ۲۰۱۶ ﺣﺪود ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ای از ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺪاوم ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻛﻞ، رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش‌ﻫﺎی ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﺑـﺮوز ﭘﺪﻳﺪه واروﻧﮕﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت و رﻳﺰش ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ در ﺳﺎل ۲۰۱۵ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ.


این گزارش البته از افزایش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۷ نیز حکایت می‌کند. در این گزارش آمده است: انتظار می‌رود، در ﻣﻴﺎن‌ﻣﺪت رﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ورودی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در سال ۲۰۱۷ ﻣﺠﺪد آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﺑﻴﺶ از ۱.۸ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ۲۰۱۸ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ البته ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻗﺒﻞ از بحران مالی است.


سازمان آنکتاد در بررسی روند حرکت جریانات مالی، به این نتیجه نیز دست یافته که احتمالا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از رﺷﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ؛ در واقع پیش‌بینی‌ این است که آﻓﺮﻳﻘـﺎ به دلیل اﻋﻤـﺎل آزادﺳﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﻲ‌ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺷﺪه، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ باشد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ‌رود ﺟﺮﻳﺎن ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﻴﺎ ۱۵ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗـﻢ ﺳـﺎل ۲۰۱۴ بازگردد.
 در ادامه این گزارش آمده است: روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻻﺗﻴﻦ و ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺳـﺘﻤﺮار ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﺘﺼـﺎد ﻛﻼن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺎل ۲۰۱۵، ﺟﺮﻳﺎن سرﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺳﺎل ۲۰۱۶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۶، روند رو به ﺑﻬﺒﻮد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۵ ، هم‌چنان اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ.


 ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻜﺘﺎد همچنین ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اعضای گروه ۲۰ در ﺳﺎل ۲۰۱۶ ﺣﺪود ۵ ﺗﺎ ۱۰ درﺻﺪ ﺗﺎ ارﻗﺎم ۸۳۰ ﺗﺎ ۸۸۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺶ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ درﺻﺪی ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ۷۶۰ ﺗﺎ ۸۱۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.  معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تحلیل گزارش موسسه آنکتاد، در گزارش تحلیلی خود آورده است: در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.


 بر این اساس و با توجه ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎل ۲۰۱۶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ در ﺑـﺎزار ﻛﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﻲ، ﻋﺪم‌اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، رﻳﺴﻚﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در اﻛﺜﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به دلیل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﻈﺎم ﻣـﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. رﻳﺴـﻚﻫـﺎی ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ، ﺗـﻨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻮکﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬاری رﻳﺴﻚﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.


 سازمان آنکتاد در این گزارش نتایج نظرسنجی خود را از ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز آﻧﻬـﺎ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ۲۰۱۶-۲۰۱۸ نیز منتشر کرده است. 
 از نظر فعالان اقتصادی، ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷـﺎﻣﻞ TPP، RCEP، TTIP از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ۲۰۱۶-۲۰۱۸ اﻋﻼم ﺷﺪه است.
 ضمن آنکه از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﻓﻬﺮﺳﺖ ۱۴ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻲ سال‌های آﻳﻨﺪه، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان بنگاه‌ها، دو ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. هم‌چنین در ﻧﻈـﺮﺳـﻨﺠﻲ مشابه آژاﻧﺲ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری در ﺳﺎل ۲۰۱۴، ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺬاب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﭼﻴﻦ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‌اﻧﺪ.


متن کامل گزارش تحلیلی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش رسمی آنکتاد را به همراه جداول و نمودارها اینجا می‌توانید بخوانید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا