اخبار

حمید رقمی در آکادمی مترا دوره های آموزشی برای صنعت رنگ برگزار می کند

بسپار می نویسد، آکادمی مترا دوره آموزشی حلال های مصرفی در صنعت رنگسازی و دوره آموزشی رزین ها و رنگ های آلکیدی را برگزار می کند.

این دوره های آموزشی تئوری، به مدت ۱۲ ساعت و طی دو روز برگزار خواهند شد. همچنین مدرس این دو دوره مهندس حمید رقمی است.
مبلغ ثبت نام در این دوره ها ۵۴۵۰۰۰۰ ریال است و ۱۰ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮای ﺑﺮای سازمان هایی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻴﺶ از ۴ﻧﻔﺮ/دوره از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ها، اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان (ﺳﺘﺼﺎ)، اعضای انجمن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ و رزﻳﻦ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ، انجمن شرکت ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ های ﺧﻮدرو (ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ) در نظر گرفته خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از سایر دوره های آکادمی مترا می توانید با واحد آموزش (داخلی ۳۱۷) تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا